Volledige spelregels en voorwaarden 'Bedenk een merknaam en win!'

Spelregels 'Bedenk een merknaam en win!”

“Bedenk een goede merknaam voor 3D food geprinte groente voor dysfagie-patiënten”

1. Uw persoonsgegevens en het gebruik ervan

Als deelnemer geeft u uw volledige naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer op.

2. Voorwaarden voor een geldige deelname

 • u bent of wordt volger van de Gastronology pagina op LinkedIn en Instagram
 • u neemt deel als privé-persoon, niet als bedrijf
 • uw werkgever heeft geen bezwaar tegen deelname
 • u bent geen robot :-) 
 • juryleden zijn uitgesloten van deelname
 • u mag maximaal 3 (drie) namen per deelnemer inzenden
 • u heeft het volledige prijsvraagformulier ingevuld via de website www.gastronology.com/nl
 • Deelname is mogelijk tot en met 15 oktober 23.50u (nederlandse tijd). Een inzending is alleen geldig als deze voor dit tijdstip is ingediend.
 • Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, moeten de ouders en/of verzorgers akkoord gaan met deelname.

3. De naam

 • moet een positieve klank hebben
 • mag fictief zijn
 • moet minimaal in het Nederlands en Engels goed uit te spreken zijn, en bij voorkeur ook in het Duits, Frans en Spaans
 • mag geen beschermde of reeds gebruikte merknaam, handelsnaam of domeinnaam zijn (zie ook ‘Keuze van de winnende merknaam’)
 • moet onderbouwd zijn met een toelichting

4. Als deelnemer geeft u voor bepaalde zaken toestemming

 • als onderdeel van deze prijsvraag campagne zal er een prijsuitreiking plaatsvinden en door uw deelname verbindt u zich er toe om publiekelijk mee te werken aan de prijsuitreiking en geeft u toestemming om daarbij uw naam als winnaar bekend te maken alsmede op de foto en/of video bekend te worden.
 • De deelnemer verklaart dat hij de intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht en eventuele portretrechten) van de inzending bezit en dat deze rechten niet toekomen aan enige derde(n). Hij of zij vrijwaart Gastronology voor aanspraken van derden op deze rechten. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die bestaan of zullen ontstaan in vervand met en voortvloeiend uit de prijsvraag, berusten bij Gastronology. Voor zover deze rechten niet al bij Gastronology berusten, draagt de deelnemer deze rechten over aan de Gastronology door deelname aan de prijsvraag ongeacht of deelnemer tot winnaar wordt uitgeroepen. Gastronology aanvaardt deze overdracht. De deelnemer doet hierbij tegenover Gastronology tevens afstand van alle persoonlijkheidsrechten die eventueel aan hem/haar toekomen, waaronder eventuele portretrechten, voor zover de toepasselijke regelgeving zulke afstand toelaat. Het voorgaande betekent in ieder geval dat Gastronology de inzendingen van alle deelnemers in de ruimste zin van het woord mag exploiteren en gebruiken, onder meer voor promotionele doeleinden alsmede voor overige bedrijfvoering van Gastronology of aan haar gelieerde ondernemingen. De deelnemer ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van de inzending door Gastronology en de mogelijkheid tot het winnen van een prijs geldt als een redelijke vergoeding. Deze overdracht van intellectuele eigendomsrechten kwalificeert als een schirftelijke akte zoals bedoeld in de Auteurswet. Indien dat noodzakelijk is zal de (winnende) deelnemer vrijwillig zijn medewerking verlenen en alle documenten ondertekenen die nodig zijn om de intellectuele eigendomsrechten rechtsgeldig over te dragen aan Gastronology. 
 • Met uw deelname geeft u toestemming om deze persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 1, te gebruiken om contact met u op te nemen, een algemeen informatiebericht over Gastronology te sturen en bijvoorbeeld een voortgangsbericht te sturen m.b.t. de prijsvraag. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

5. Keuze van de winnende merknaam

Jurering vind in stappen plaats:

 • Stap 1: De jury toetst welke inzendingen voldoen aan de in dit document genoemde voorwaarden. Alleen inzendingen die voldoen aan de voorwaarden gaan door naar stap 2.
 • Stap 2: De jury kiest een nummer 1, 2 en 3 (in volgorde van voorkeur). Deze top 3 gaan door naar stap 3.
 • Stap 3: beoordeling door een merkrechtadvocaat van het Algemeen Octrooi en Merkenbureau.

Een merknaam komt alleen als winnaar in aanmerking indien deze door Gastronology als merknaam te registreren is in Europa voor de categorien 5, 29, 31 en 40. Meer specifiek: 

 • De ingezonden merknaam is niet als identieke merknaam beschermd in de categoriën 5, 29, 31 en 40 in Europa. Met ‘beschermd’ wordt een registratie van de merknaam in het merkenregister bedoeld;
 • De ingezonden merknaam heeft geen sterke gelijkenis met een reeds geregistreerde merknaam in de categoriën 5, 29, 31 en 40 in Europa;
 • De merknaam of een sterk gelijkende merknaam niet reeds wordt gebruikt voor een assortiment voedingsmiddelen voor dysfagie-patiënten.

Indien na Stap 3 geen winnaar overblijft uit de in Stap 3 geselecteerde Top 3 merknamen, dan zal er een nieuwe Stap 2 plaatsvinden met een nieuwe Top 3. Dit proces wordt herhaald totdat een winnaar is gekozen.

6. De winnaar

 • Gastronology stelt een prijs beschikbaar voor de winnaar. De prijs is vooraf bekend gemaakt via www.gastronology.com/nl  en via diverse social media kanalen als LinkedIn.
 • Indien de winnende merknaam door meerdere geldige deelnemers is ingezonden, dan is dezelfde prijs beschikbaar voor ieder van deze deelnemers;
 • Gastronology streeft er naar om de winnaar in november 2021 bekend te maken, onder voorbehoud van de duur van het merkrechtonderzoek en de eventueel benodigde extra jureringsrondes;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • De winnaar wordt persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht. Mocht de winnaar binnen 2 weken na deze berichtgeving niet hebben gereageerd, dan behoudt Gastronology zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen met inachtneming van de genoemde procedure en/of Gastronology behoudt zich het recht voor om de winnende merknaam te registreren zonder een prijs uit te reiken;
 • Een gewonnen prijs is niet inwisselbaar in contant geld;
 • De winnaar moet zich op verzoek kunnen identificeren voordat hij of zij de prijs in ontvangst kan nemen.

7. Mocht u onverhoopt niet winnen

Een prijsvraag betekent ook dat u, ondanks uw goede idee, mogelijk toch niet wint. Voor ons bent u echter altijd een winnaar, omdat u uw bereidheid hebt getoond om mee te denken en onze droom te laten uitkomen dat mensen met kauw- en slikproblemen straks weer heerlijk en gezond kunnen eten!

8. De jury

De jury zal bestaan uit:

 • Peter Nieuwkerk, CEO Gastronology | 3D Food works
 • Eugène Swalen, SVH Meesterkok Gastronology | 3D Food works    
 •  Ariane van Mancius, Managing Director marketing bureau NowNewNext
 • Kristel Kalkers, MIJZO zorginstellingen

9. Aansprakelijkheid

Gastronology is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de gewonnen prijs. Gastronology is niet verantwoordelijk voor computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat deelname tijdelijk onmogelijk is als gevolg van een dergelijke storing.

10. Algemeen / Definities

De prijsvraag wordt uitgeschreven door:
Gastronology | 3D Food Works – Gastronology BV
Van Konijnenburgweg 24
4611 HL Bergen op Zoom
3dfoodworks@gastronology.com

KvK nummer: 81754523

 • Daar waar in deze Spelregels wordt gesproken over ‘merknaam’ wordt ‘woordmerk’ bedoeld
 • Met uw deelname gaat u akkoord met deze Spelregels en de daarin opgenomen voorwaarden
 • Op de prijsvraag en deze Spelregels en geschillen die hierover mogelijk ontstaan tussen Gastronology enerzijds en deelnemers anderzijds, is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 • Gastronology kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van deze voorwaarden wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.